โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว
1 พฤษภาคม 2563 169 ครั้ง

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สามารถเชื่อมต่อใช้งานโดยใช้ ชื่อ และรหัสผ่าน ใช้อินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวินัย ปุริเกษม โทร. 039-310000 ต่อ 4113


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณวินัย ปุริเกษม โทร. 4113

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun