โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

15 พฤศจิกายน 2561 78 ครั้ง

โครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

          คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำหรับนิสิตแรกเข้าชั้นปีที่ ๑ และวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลทุก ๔ ชั้นปี เพื่อเสริมหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิต เพื่อให้มีแนวทางในการดำรงชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างพื้นฐานการฝึกฝนจิตใจ ในการเตรียมพร้อมต่อการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลชั้นปีที่ ๑ - ๔ อาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีทางทะเลเข้าร่วมโครงการ ผลจากการจัดโครงการส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีหลักธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตพื้นฐาน และนิสิตมีจิตใจที่พร้อมทีจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค โดยมีธรรมะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun