โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำสาขาเทคโนโลยีทางทะเล
17 เมษายน 2563 648 ครั้ง

แนะนำสาขาเทคโนโลยีทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


คุณสมบัติผู้เรียน
1.    ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.    ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า  12  หน่วยกิต
    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
1.  กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาและใช้เทคโนโลยีในการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และชายหาด การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรประมง มลภาวะทางทะเล ขยะทะเล และการฝึกทักษะการปฏิบัติการใต้น้ำ (SCUBA)
2.  กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสิ่งมีชีวิตในทะเล การจัดการฟาร์มทะเล เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล)
           ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Marine Technology)
แนวทางการประกอบอาชีพ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล การจัดการประมง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ  ในหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน ครูสอนดำน้ำ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทางทะเล 

กิจกรรมระหว่างเรียนเช่น
   - ฝึกงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ 
   - ร้อยละ 80 ของวิชาคณะ มีการฝึกปฎิบัติภาคสนาม หรือศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   - ค่ายพัฒนานิสิต 
   - นิสิตแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่คณะมีการลงนามความร่วมมือ ได้แก่ Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Wenzhou Medical University ประเทศจีน

ทุนการศึกษา
     - กยศ.
      - ทุนส่งเสริมการศึกษาอื่นๆ

 Facebook: https://www.facebook.com/MTBUU/     (คณะเทคโนโลยีทางทะเล) 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี โทร. ๓๐๒๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun