โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 พฤศจิกายน 2561 84 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยาฯ

          คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ (๘๓๒๔๔๕ และ ๘๓๒๔๔๕๕๙) ขึ้นในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้นิสิตตะหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ การนำทรัพยากรจากพื้นที่ชุ่มน้ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนวการการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การในการจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำจากเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลชั้นปีที่ ๓ - ๔ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ และอาจารย์ประจำรายวิชา จำนวนรวม ๓๔ คนเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun