โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การเรียนการสอนออนไลน์ การมาปฏิบัติงานบุคลากร ม.บูรพา
1 เมษายน 2563 876 ครั้ง

การเรียนการสอนออนไลน์ การมาปฏิบัติงานบุคลากร ม.บูรพา

         เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะมีการกระจายตัวมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อแนวทางของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอรวม คำถาม - คำตอบ การปรับการเรียนการสอน เป็นแบบออนไลน์ และการมาปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
รวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรีรวมคำถามคำตอบ โควิด 19 ม.บูรพา จันทบุรี

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา : มาตรการและแนวปฏิบัติ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ม.บูรพา


ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.๑๑๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun