โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
27 มีนาคม 2563 643 ครั้ง

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา


แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 | Student status survey during the COVID-19 “Stay-at-Home Period” on 27 March - 2 April 2020

          มหาวิทยาลัยบูรพา มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยและสวัสดิภาพของนิสิตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โปรดตอบแบบสอบประจำวันนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลนี้ไปบริหารสถานการณ์และจัดบริการแก่นิสิตต่อไป

          แบบสำรวจนี้ใช้สำรวจสถานะของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ บางแสน จันทบุรี และสระแก้ว ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 | Student status survey during the COVID-19 “Stay-at-Home Period” on 27 March - 2 April 2020 This survey is for the current students of Burapha University; Bangsaen Campus, Sakaeo Campus, and Chantaburi Campus.


          ขอเชิญชวน นิสิตบูรพา นิสิตปัจจุบัน ทุกคน ทุกระดับปริญญา กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารสถานการณ์ COVID_19 ต่อไป ใช้ รหัสนิสิต@go.buu.ac.th ในการ login เข้าตอบ ไปตาม link นี้เลย แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun