โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ ม.บูรพา จันทบุรี
26 มีนาคม 2563 119 ครั้ง

แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ ม.บูรพา จันทบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘ (แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ ม.บูรพา จันทบุรี โควิด19

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun