โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยใน วิทยาเขตจันทบุรี
24 มีนาคม 2563 111 ครั้ง

แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยใน วิทยาเขตจันทบุรี

          ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๗ (แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย) ขอให้บุคลากรวิทยาเขตจัทบุรีทุกท่านดำเนินการศึกษาและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา COVID-19

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun