โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

17 มีนาคม 2563 318 ครั้ง

ดร.วศิน ร่วมเป็นพยาน MOU ม.บูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ

          เมื่อวันทึ่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเดินทางร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี(อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
          
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกันนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ รศ.สุกัญญา บูรณเดชาชัย รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหารคณะอัญมณี และคณะตัวแทนบริษัท ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจอย่างพร้อมเพรียงผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun