โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน
19 มีนาคม 2563 429 ครั้ง

การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๙/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน)ที่มา : http://calendar.buu.ac.th/document/1584527097.pdf

#โควิด19 #เราต้องรอด #มหาวิทยาลัยบูรพา #จันทบุรี 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun