โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุด วข.จันทบุรี ปิดบริการทุกพื้นที่!!
19 มีนาคม 2563 634 ครั้ง

ห้องสมุด วข.จันทบุรี ปิดบริการทุกพื้นที่!!

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งการให้บริการ (ป้องกันไวรัสโควิด-19) ดังนี้
     1. ปิดให้บริการพื้นที่ (งดเข้า-ออกภายในห้องสมุด) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
     2. สามารถยืม-คืนผ่านช่องทางให้บริการยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ (จุดรับหนังสือ : Pick-up Poit)
     *ผู้ใช้บริการยังสามารถยืม-คืนหนังสือ วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ ได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้
          1. E-mail : Librarychan@buu.ac.th
          2. Facebook : https://www.facebook.com/buulibrarychanthaburi
     **บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
     รอบที่ 1 รับคำขอใช้บริการไม่เกิน 09.00 น. รับหนังสือตั้งแต่เวลา 10.30-11.30 น.
     รอบที่ 2 รับคำขอใช้บริการไม่เกิน 13.00 น. รับหนังสือตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น.

     3. ขยายเวลา การยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศน์ สามารถส่งคืนได้ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun