โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจัดการสอบและการจัดการเรียน (COVID-19) ฉบับที่ ๔
17 มีนาคม 2563 709 ครั้ง

การจัดการสอบและการจัดการเรียน (COVID-19) ฉบับที่ ๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๔ (การจัดการสอบปลายภาคและการจัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun