โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 มีนาคม 2563 248 ครั้ง

งานกิจการนิสิต จัดอบรม“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

งานกิจการนิสิต จัดบรรยายเตรียมความพร้อม “เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ให้นิสิต ม.บูรพา จันทบุรี
         เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ งานกิจการนิสิต กองบริหารจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี คุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับน้องๆ นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย วิทยากรได้เน้นเรื่องของเกณฑ์เบื้องหลังในการคัดคนเข้าทำงานของฝ่าย HR มีอะไรบ้าง แนะการทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน เรื่องการแต่งกายในวันสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้ และยังได้เรซูเม่ที่ได้เขียนจริงบนสมาร์โฟนกลับบ้านไป อีกด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun