โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 มกราคม 2563 285 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

ม.บูรพา จันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล 
คว้ารางวัลประเภทโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒๑

 
          เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยนักวิจัย จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดินทางเข้าร่วม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ของไฟโคไซยานินจากสาหร่าย Arthrospira platensis (Staphylococcus aureus inhibition of phycocyanin form cyanobacteria Arthrospira platensis) โดยมีทีมนักวิจัยดังนี้ คุณรัชนีกร สวารมิ ผู้ช่วยนักวิจัย คุณภริตาภรณ์ ผากลาง นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย ทั้งนี้ทีมนักวิจัยได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์คว้ารางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์มาครอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด