โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563 831 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

          ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๒๖๐-๒๕๔๗ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น หรือด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง S ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้เอกสารแนบ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสวรรยา สีหะวงศ์ โทร.๑๑๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun