โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 กุมภาพันธ์ 2563 269 ครั้ง

รศ.ดร.พิมพ์ทอง นำเสนอผลงานฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ

          รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ นำเสนอผลงานและศักยภาพคณาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี ต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
          รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ นำเสนอผลงานและศักยภาพคณาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี พร้อมแผนการดำเนินงานของคณะด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการศึกษาดูงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์มหานครผลไม้ การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun