โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 กุมภาพันธ์ 2563 282 ครั้ง

งานนักประดิษฐ์ Thailand Inventor’s Day

          คณะอัญมณีนำเสนอผลงานจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันงานนักประดิษฐ์  Thailand Inventor’s Day ณ ไบเทคบางนา 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
         สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน“วันนักประดิษฐ์”ขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์และสาธารณชน เป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการนี้ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคณะอัญมณี ได้รับเชิญให้นำผลงานจากโครงการวิจัยเข้าร่วม ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun