โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
7 กุมภาพันธ์ 2563 145 ครั้ง

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายห้องสมุดขอแจ้งสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun