โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดจันทบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2563 279 ครั้ง

แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี(หน่วยงานส่วนภูมิภาค) ขอแจ้งแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563 รายละเอียดังแนบ
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun