โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
6 กุมภาพันธ์ 2563 234 ครั้ง

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ : Computer Architecture and Design
๒. ฉลาดกินสุขภาพดี
๓. เลือกได้...ไม่เสียชาติเกิด
๔. ไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน
๕. เสราดารัล

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun