โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
6 กุมภาพันธ์ 2563 260 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (2558)
๒. หนังสือชุดบ้านเล็ก = The little house books
๓. เจาเหยา—ใครว่าโลกนี้ไม่มีผี
๔. ผลของเกลือสมุทรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata
๕. ปริญญาโท Vocabulary Synonyms & Antonyms
๖. พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
๗. ปลาการ์ตูน = Anemonefish
๘. Unistar เดือน.ล่อง.หน
๙. ไม่เคยรักใครเท่าเธอ
๑๐. คู่มือเลี้ยงเเละดูเเลปลาทะเลสวยงาม MARINE AQUARIUM TIPS สรรค์สร้างความประทับใจของโลกใต้ทะเล


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun