โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 มกราคม 2563 322 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรชัย รวบรวมเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะอัญมณี
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
          ทั้ง ๓ ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด