โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน ๒๗ รายการ
24 มกราคม 2563 647 ครั้ง

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน ๒๗ รายการ

      ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๗ รายการ ราคากลางของครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๐ บาท (สามพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
     ๑. จะต้องดูสิ่งของที่จะประมูลขายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. โดยดูสิ่งของ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
     ๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๙.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี       รายละเอียดดังแนบ

    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแผนและทรัพย์สิน ห้องการเงินและพัสดุ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๙๙๓๙ ๘๘๓๑ , ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙ ,๑๒๑๑ – ๑๒๑๒ ได้ในวันและเวลาราชการ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun