โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
26 ธันวาคม 2561 378 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ตรวจสอบปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีได้ที่นี้

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun