โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

11 มกราคม 2563 245 ครั้ง

Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020

          รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี
และอาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020" ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล เมืองซอนัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563
 
   
    ภาควิชาการออกแบบแก้วและเซรามิค มหาวิทยาลัยนัมโซล (Namseoul University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีด้านการสร้างงานศิลปะจากแก้ว ได้จัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาในการเรียนรู้เกี่ยวกับงาน Lampworking, Kiln forming และ Cold working เน้นการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในระบบสามมิติเพื่อจะสร้างงานแก้วแบบสามมิติ และการผลิตแบบไม่ใช้เตาและหัวไฟซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และนำมาถ่ายทอดแก่นิสิตสำหรับทำเครื่องประดับรูปแบบใหม่ นอกจากนั้นในการจัดอบรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมอบรมจากอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและนานาชาติ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์จากหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun