โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
9 มกราคม 2563 322 ครั้ง

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

          ด้วยฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอติดตามนิสิตที่ค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ) ของห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยฝ่ายห้องสมุด ดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางเมล์
          สำหรับนิสิต >>>รหัสนิสิต@go.buu.ac.th
          สำหรับอาจารย์และบุคลากร >>>ชื่อบัญชีผู้ใช้@buu.ac.th / ชื่อบัญชีผู้ใช้@go.buu.ac.th
สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบเมล์ตนเอง โดยใช้รหัสผ่าน เดียวกันกับที่ใช้เข้าระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒-๓)

**ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

>>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายห้องสมุด โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๙-๑๑ หรือเคาร์เตอร์ห้องสุมด อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun