โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ
9 มกราคม 2563 319 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ

          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun