โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 ธันวาคม 2562 372 ครั้ง

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก การจัดกิจจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้มีความเข้าใจกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บรรยากาศในการแข่งขันกีฬาทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด