โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 ธันวาคม 2562 302 ครั้ง

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

          เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง S ๒๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ก่อน คุณปาริฉัตร ฉิมพลี บุคลากร และคุณสวรรยา สีหะวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ขึ้นเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้บุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐ คน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด