โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
7 มกราคม 2563 337 ครั้ง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

          งานกิจการนิสิต ขอแจ้งนิสิต การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2562 ติดต่อส่งเอกสารได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดดังแนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต โทร.039-310000 ต่อ 1709
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (สำหรับนิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2542)
1. นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันฯ ได้ที่ ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต โดย Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูการใช้ งานการทหาร และเลือกหัวข้อ ผ่อนการเข้ารับราชการทหาร เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้พิมพ์เอกสาร แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
2. นำแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ที่พิมพ์ออกมาจาก ข้อ 1 แนบเอกสาร ดังนี้
     2.1 สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ่ายสำเนาหน้า-หลังแผ่นเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ
     2.2 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายสำเนาหน้า-หลังแผ่นเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ
     2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
     2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
     2.6 หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (ยื่นขอ/รับเอกสารที่งานบริการวิชาการ ได้ภายใน 7 วัน)
3. ส่งเอกสารทั้งหมดที่งานกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มกราคม 2563 ในเวลาราชการเท่านั้น
          เพื่อที่งานกิจการนิสิตจะดำเนินการรวบรวมเอกสาร ส่งกองกิจการนิสิตและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun