โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วิดีโอแนะนำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
26 ธันวาคม 2561 148 ครั้ง

วิดีโอแนะนำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี จึงใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสสร เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวัดได้อนุญาตให้ใช้ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นอาคารเรียนและห้องสมุด เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ได้ทำการย้ายสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มายัง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ( ที่เป็นสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ) และเปิดทำการเรียน การสอนในภาคต้น /๒๕๔๔ และ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อ จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เป็น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จนถึงปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun