โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
9 ธันวาคม 2562 165 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ๑๐๑ ปลาทะเลไทย
๒. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
๓. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
๔. ในม่านเมฆ
๕. Rush into Love: หมื่นฟุตสะดุดรัก

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun