โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
6 ธันวาคม 2562 181 ครั้ง

สถิติการให้บริการห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ฝ่ายห้องสมุดขอแจ้งสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun