โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS'63 รอบ 1 : Portfolio
6 ธันวาคม 2562 756 ครั้ง

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS'63 รอบ 1 : Portfolio

     การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 : Portfolio

1. โครงการเพชรตะวันออก

2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)

4. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

5. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”

6. โครงการการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

7. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โทร.0390-310000 ต่อ 1609-11


เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun