โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
4 ธันวาคม 2562 157 ครั้ง

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

     ด้วยฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอติดตามนิสิตที่ค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ)  ของห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยฝ่ายห้องสมุด ดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางเมล์
          สำหรับนิสิต >>>รหัสนิสิต@go.buu.ac.th
          สำหรับอาจารย์และบุคลากร >>>ชื่อบัญชีผู้ใช้@buu.ac.th / ชื่อบัญชีผู้ใช้@go.buu.ac.th
สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบเมล์ตนเอง โดยใช้รหัสผ่าน เดียวกันกับที่ใช้เข้าระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒-๓)

**ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
>>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง
เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายห้องสมุด โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๙-๑๑ หรือเคาร์เตอร์ห้องสุมด อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun