โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 มกราคม 2563 225 ครั้ง

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย

     เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเทศกาลแข่งขัน ว่าวดุ๊ยดุ่ย ร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำว่าวดุ๊ยดุ่ย เพื่อผลักดันการแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ยให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาค และสามารถพัฒนาต่อยอดยกระดับการแข่งขันให้เป็นสากล


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun