โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
26 ธันวาคม 2561 114 ครั้ง

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๒๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงินที่ให้ความคุ้มครอง โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิตทุกครั้ง ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.๑๗๒๗

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun