โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)
7 พฤศจิกายน 2562 226 ครั้ง

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)

     งานกิจการนิสิต  ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)   
สอบถามข้อมูลได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดดังแนบ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun