โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญนิสิตตอบแบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลัย
26 ธันวาคม 2561 118 ครั้ง

ขอเชิญนิสิตตอบแบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลัย

ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม แบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลัย ได้ที่ link แบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลัย

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณวินัย ปุริเกษม โทร. ๔๑๑๓