โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 ตุลาคม 2562 199 ครั้ง

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “พัฒนานิสิตให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” และร่วมเสวนา “เด็กรุ่นใหม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันสู่อนาคต” ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้องเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับ
          ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะฯ ที่ต้องดำเนินการให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมให้มากที่สุด จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างและให้นิสิตได้เข้าใจเข้าถึงและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะก้าวเดินไปในอนาคตอย่างภาคภูมิ และรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีต่อไป


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun