โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง หนังสือ/สื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒
22 ตุลาคม 2562 217 ครั้ง

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง หนังสือ/สื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒

     ด้วยฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอติดตามนิสิตที่ค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ)  ของห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     
     หากนิสิตค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ)  ของห้องสมุด เกินภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคเรียนต่อไป **ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว         
 
>>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง  

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun