โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๒
22 ตุลาคม 2562 94 ครั้ง

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๒

          เนื่องจากอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาค ห้องสมุดจึงได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้มีเวลาในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๓๐น. (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์)


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun