โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 กันยายน 2562 255 ครั้ง

คณะวิทย์-ศิลป์ มุ่งเน้นภาษา จัดงาน Breaking the Wall of English

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน Breaking the Wall of English ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี พี่คะน้า (ฝรั่งอั่งม้อ) และทีมงาน มากความสามารถมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปในทางทีดีขึ้น และยังจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้สึกรักและชอบในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun