โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26 ธันวาคม 2561 107 ครั้ง

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิต หน่วยประกันและสุขภาพนิสิต งานกิจการนิสิต จึงขอแจ้งการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต กรณีประสบอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังเอกสารแนบ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.๑๗๒๗

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun