โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 กันยายน 2562 178 ครั้ง

สัมมนา Science Communication and Storytelling

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ Science Communication and Storytelling ณ ห้อง IT ๓๒๒ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย มีช่างภาพวัยทีน Shin Arunrugstichai Photography ให้เกียรติมาถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วม ในเรื่องการสื่อสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ผ่านงานภาพถ่าย ซึ่งจะต้องทุ่มเททั้งเวลาและความคิด สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สาธารณชน ให้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา ในการนี้ มี คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun