โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 กันยายน 2562 128 ครั้ง

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒

          เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สภาการเหมืองแร่ และสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย ร่วมกันจัด การประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒ “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ นักวิจัย และอาจารย์ประจำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืองานการศึกษาวิจัยสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีทั้งในระดับชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ ประสบการณ์และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun