โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
9 ตุลาคม 2562 124 ครั้ง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          งานกิจการนิสิต ขอแจ้งนิสิต การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2562
ติดต่อส่งเอกสารได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดดังแนบ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต โทร.039-310000 ต่อ 1709

1. นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th 
หรือ Scan QR Code >>>  
โดย Login เข้าสู่ระบบเลือกเมนูการใช้  งานการทหาร และเลือกหัวข้อ ผ่อนการเข้ารับราชการทหาร เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้พิมพ์เอกสาร แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ

2. นำแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ที่พิมพ์ออกมาจาก ข้อ 1 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
- สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ่ายสำเนาหน้า
-หลังแผ่นเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายสำเนาหน้า
-หลังแผ่นเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (ยื่นขอ/รับเอกสารที่งานบริการวิชาการ ได้ภายใน 7 วัน)

3. ส่งเอกสารทั้งหมดที่งานกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการเท่านั้น
เพื่อที่งานกิจการนิสิตจะดำเนินการเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2563 
***งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี***


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun