โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
7 ตุลาคม 2562 69 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
๑. มีนวิทยา
๒. ชีววิทยาปลา
๓. ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน
๔. แพลงก์ตอนพืช
๕. สังขวิทยา
๖. มีนวิทยา (2550)
๗. การเตรียมสภาพไบโอฟล็อกเพื่อใช้บำบัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแบบไร้ดินกลางแจ้ง
๘. การเพาะเลี้ยงหอย
๙. ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
๑๐. พันธุศาสตร์

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun