โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
4 ตุลาคม 2562 65 ครั้ง

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

     ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดังแนบ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun