โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2 ตุลาคม 2562 98 ครั้ง

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          เพื่อให้การจัดเตรียมที่พักในหอพักนิสิต ๒ - ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้กำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun